1. Pravidla soutěže:
 
Soutěžit může každý zákazník přihlášený pod svým uživatelským jménem na stránky Kuma.cz, který v období trvání akce nakoupí nové zboží, v hodnotě 999,- Kč a více.

Výherci jsou kontaktováni e-mailem a informován o výhře v akci do 60 dnů od konce soutěže. Pokud se do 30 dnů neozvou pořadateli akce nazpět, bude výhra podstoupena dalšímu soutěžícímu, který bude opět kontaktován s tím, aby se do 30 dnů ozval nazpět. Pokud se ani ten neozve v dané lhůtě zpět, propadá výhra a nebude předána.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce zboží, na nějž vytvořil objednávku a jenž je zahrnuté do soutěže, vrátí, nebo objednávku ani nevyzvedne.
Výhry nejsou právně vymahatelné.

2. Účastníci

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Pro účast v soutěži je podmínkou mít zřízenou funkční emailovou adresu a nakoupit na www.kuma.cz v období soutěže tzn. od 30. 3. 2021 00:00:00 do 6.4. 2021 23:59:59.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti Kuma.cz s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

3. Vyhlašovatel
 
Vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost Kuma.cz s.r.o., T. G. Masaryka 788, Tachov, 347 01, IČO: 06919499
4. Doba platnosti
 
Soutěž bude probíhat od 30.3. 2021 od 00:00 hodin do 6. 4. 2021 do 23:59:59 hodin

5. Oznámení výhercům
 
Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, případně telefonicky, a to na emailovou adresu a telefonní číslo, které zadal ve svém zákaznickém účtu na e-shopu Kuma.cz, a to do 60 dnů od konce soutěže


6. Osobní údaje
 
Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci akce za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených s akcí a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku akce s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Kuma.cz s.r.o. T. G. Masaryka 788 Tachov 347 01 IČO: 06919499.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Účastí v akci uděluje soutěžící souhlas pro případ, že se stane výhercem, s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

7. Závěrečná ustanovení
 
1. Účastí v akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
5. Vyhlašovatel akce je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 607 622 722.